Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fonetica

Nicoleta

DIFTONG sunet ce nu se poate pronunţa fără suport vocalic
VOCALA întâlnirea dintre două vocale
CONSOANA totalitatea literelor ce alcătuiesc un sistem de scriere
SEMIVOCALE sunt două într-un triftong
HIAT  fără ea nu poate exista silaba
SILABA segment fonetic pronunţat printr-un singur efort expirator
ACCENT combinaţia dintre o vocală şi o semivocală pronunţate în aceeşi silabă
ALFABET pronunţarea mai intensă a unei silabe într-un cuvânt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us