Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Дархлаа

Батдоржийн Даваасүрэн

Дархлааны эсүүдийн нэр ба үүргийг харгалзуулах

Нейтрофил Хорт хавдрын эсийг илчилнэ
Макрофаг Макрофаг үүсгэнэ
Эозинофил Эсрэг бие буюу антител үүсгэнэ
Базофил Моноцит эсээс үүссэн, өвчин үүсгэгчийг олон удаа залгина
Тромбоцит Цитокин ялгаруулж бусад эсийг өдөөнө
Эритроцит Гистамин ялгаруулна, харшлын урвал явуулна
Моноцит Суурилаг уураг ялгаруулж шимэгчийг устгана
Сэртэнт эс Халдвар авсан болон хорт хавдрын эсийг устгана
Т лимфоцит Эсрэг төрөгч илчилнэ
Туслагч Т лимфоцит Үрэвслийн голомтод хамгийн түрүүнд очдог анхдагч залгиур эс
Натурал киллер эс Сийвэнт эс ба санамжийн эс үүсгэнэ
В лимфоцит Цус бүлэгнүүлнэ
Сийвэнт эс Хүчилтөрөгч зөөвөрлөнө

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us