Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mga Salik na Nakaaapekto sa Makataong Kilos

Jade Anita Pascual

Mga direktang salik na nakaaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan ng isang makataong kilos

masidhing damdamin pag-ibig, pagkasuklam, desperasyon, pangamba
takot panlabas na pwersa ng pamimilit na labag sa kalooban
kamangmangan pagkabagabag ng isip
karahasan kawalan o kasalatan ng kaalaman

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us