Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis

Agnė Rakauskaitė

Pedagoninės minties raida

Tradicinę Kas pasakė, kad auklėjimas šeimoje - asmenybės formavimosi pagrindas?
Lomonosovas Atėnų aristokratijos atstovas, paskelbęs aristokratijos amžino viešpatavimo teoriją.
Temas Feodalas, kuris turėjo aukščiausią laipsnį viduramžiaias.
Protingoji Žmogus sukūręs pažymių sistemą, egzaminus, tvarkaraščius, bausmes ir pagyrimus.
Platonas ... įvedimo Lietuvoje proga 1387m. buvo pastatyta Vilniaus Katedra ir Katedros mokykla.
Religiškumas Sielos rūšys pagal Aristotelį: augalinė, gyvūninė ir ...
Montesori Auklėjmo procesą J. Herbertas skirsto į tris dalis: dorovinį auklėjimą, mokymą ir ...
Prahos Veikėjas parašęs "Džentelmeno auklėjimas".
Liauksminas Kiek žmonių sudaro Lietuvos Edukacinę komisiją?
Frebelis Romėnų filosofas žinomas savo veikalu "De Orate".
Tolstojus Kokiame universitete mokėsi B. Kęstutaitis ir M. Kirsmantas?
Postilė Žmogus smulkiai aprašęs jaunesniojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos etapus.
Dvylika Humanistas pirmasis įkūręs Lietuvos vidurinę mokyklą.
Valdymą A. Maceina manė, kad pirmiausia tautinės ypatybės atsiranda ir išsiplėtoja ...
Akustikai Graikų ugdymo principai: paideijas, visuomeniškumas ir ...
Ovenas Žmogus 1859m. valstiečių vaikams atidaręs kaimo mokyklą.
Lokas Žmogus įsteigęs institutą charakteriui lavinti, kuris sujungė visas jo aukštesniąsias įstaigas.
Mergaičių Jis išgarsėjo savo retorikos veikalu "Iškalbos praktika".
Vilimaitė Atėnuose 7-14m. berniukai mokėsi ... mokykloje.
Kulvietis Davidas de Croli į vaikų darželius įvedė darbo planą ir ...
Siceronas Kas suformulavo dėsnį "drausmė laisvėje"?
Gramatisto Mokiniai, kurie turėjo visą laiką tylėti.
Šeimoje Renesanco epochoje atsirado privačios ir ... mokyklos.
Krikščionybės Daukšos prakalba į skaitytoją kitaip.
Siuzerenas Prieš kokią mokyklą pasisakė J.-V. Gudaitis?
Mažvydas Pirmosios Lietuviškos knygos sudarytojas, vertėjas ir redaktorius.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog