Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis apie filosofus ir Pedagoginės minties raidos sąvokas

Lina Indrišiūnaitė (IU07A)

No description

Feodalų Koks yra jutiminis pasaulis?
Laužikas Koks lietuvių profesorius pagrindinį dėmesį skyrė vaiko psichikai, individualybei stengdamasis konkrečiai suvokti psichiką?
Viktorinas Kas pasak Aristotelio atitinka prigimtį?
Fransua Kokia teorija tvirtino, kad bendrosios sąvokos neegzistuoja aukščiau už daiktus?
Menogamija Koks prancūzų humanistas, utopistas pasiūlė mokymą susieti su darbu?
Efibija Kas įsteigė 1901 m. specialią mokyklą specialių poreikių vaikams?
Aristotelis Koks filosofas buvo Romos pedagogas?
Davidas Koks filosofas buvo iškilęs senovės Graikijos viršūnėje?
Svajonė Kaip vadiname, kai reikia atkreipti fiziniam darbui, protiniam ugdymui dėmesį?
Nominalizmas Koks vokiečių pedagogas įvedė sąvoką " Vaikų darželis"?
Montessori Kieno auklėjimas vadinamas riteriniu?
Realizmo Kokia yra įžymi italijos ikimokyklinio ugdymo specialistė, kuri dirbo su problematiškai atsilikusiais vaikais pradinėse mokyklose?
Paliestros Ką vadiname vienas kito gerbimu?
Daiktų Koks prancūzų filosofas pasiūlė laikytis apgalvoto vaikų dienos režimo?
Plutonas Koks filosofas buvo Plutonas mokinys ir Aleksandro Makedoniečio auklėtinis?
Markas Kas teigė, kad vaikų ugdymo pagrindą sudarė besimokančiojo vaiko laisvė, pagalba jam ir visiškai prievartos atsisakymas?
Sokratas Kaip vadinamos fizinio auklėjimo mokyklos, kuriose vaikai buvo mokomi nuo 12 - 16 m?
Frėbelis Žinios susietos su gyvenimu. Kas tai?
Tolstujus Kas suskirstė auklėjimo procesus į 3 dalis?
Ruso Koks filosofas buvo Sakrato makinys?
Demokritas Koks italų filosofas mokyklas vadino džiaugsmo namais?
Periodizacija Koks filosofas teigė, kad pasaulio struktūros, fizinės daiktų prigimties neįmanoma pažinti, kad žmonės gali pažinti tik tai patys save?
Ciceronas Kas yra Renesanso veikėjai?
Harmonija Koks lietuvių dramaturgas, filosofas nurodė, kad auklėjimas turi suformuoti sąvarankišką vaiko asmenybę?
Skolastika Kas įkūrė mokyklą vaikams nuo 1 - 6; 6 - 10; saugusiems ir jų vaikams?
Humanistai Kas yra karinis paruošimas?
Vidūnas Kas yra žmogaus abstrakcijos?
Lomanosovas Koks žymus rusų, visų sričių žinovas įvedė pagyrimus, papeikimus, bausmes, sukūrė pamokų tvarkaraščius?
Moras Kokia teorija tvirtino, kad bendrosios sąvokos neegzistuoja?
Herbertas Koks prancūzų filosofas pirmas paminėjo laisvą auklėjimą?
Ouvenas Koks Senovės Romos filosofas išleido veikalą "Deoratoi"?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog