Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

GREECE

Sheyenne

It is all about greece

barracks ito ang taguri sa mga lungsod-estado ng sinaunang greece
ptolemy ito ay ang panahon ng pagtigil ng kaunlaran ng sinunang greece
hellenic pinunong maalamat kung saan nang galing ang pangalang minoan
hippocrates nagpagawa ng unang kodigo ng mga batas
Homer kung saan pinapasok ang mga lalaki upang makapag sanay ng taktikang pang militar
socrates isa sa mga unang siyentipiko at pilosopo sa mundo, sinabi niya na ang lahat ng bagay ay gawa sa tubig
pythagoras tinaguriang mga orihinal na mamamayan ng greece
minoan hari ng taong 382-226 BCE
Ares katuwang ng mga hari sa pamahalaan ng lungsod estado
karimlan ang nag akda ng The Republic
Aristotle unang sagupaan ng mga greek
socrates sa lugar na ito napatunayan ang kaunlaran ng pamumuhay ng minoan sa pulo ng crete
plato ipinatupad niya ang sistema ng ostracism sa athens
antigonus I matatagpuan sa acropolis ang isa sa pinaka mahusay na gusali sa athens
trojan horse siya ang pangunahin diyos ng mga greek
pisistratus ito ay nagmula sa salitang philos at sophia
ephor pangkat ng tao na nandayuhan sa bahagi ng balkan peninsula
pilosopiya kung saan nagtago ang mga greek kung saan sumalakay ang mga greek
sparta pinangunahan niya ang drama festival
pericles ang pagtuligsa sa demokrasya
minos sa larangan ng geometry
Persepolis istoryador na may wastong pagkakatala ng mga pangyayari naganap ukol sa digmaang peloponnesian
Helot tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga greek attrojan
polis pinaka tanyag na gumawa sa estatwa ni athena sa parthenon
komedya nagsabi na ang bawat karamdaman ay nagmula sa likas na sanhi nito
Seleucus isang arkeologong ingles na nakatuklas sa minoan
mycenaean anak ni philip II
herodotus pinuno ng athens na naghatid sa mga mamamayan nito sa ginintuang panahon
Thales isa sa mga libangan ng greece
demokrasya diyos ng digmaan
draco ang kaunaunahang kabihasnanng greece
Iliad pangkat ng mga maharlika
Parthenon pinamunuan niya ang macedonian at greece ng namatay si alexander the reat
thucydides isang mananalumpating athenian
demosthenes pinakamalaking pulo sa greece
archon pinamunuan niya ang dating imperyong persiyano ng namatay si alexander the reat
cleisthenes asawa ni zeus
Hera nagbawas ng karapatan ng mga maharlika
solon unang siyentipikong greek
Sir arthur evans nakasentro ang buhay ng mga mamamayan nito
Achilles siyang taguri ng mga greek sa kanilang bansa
Alexander tinaguriang pinaka matalinong tao ng kanyanng panahon at pinaka dakilang pilosopo ng greece
dorian ang pinaka mahusay na sundalo ng mga greek
philip II pinasunog ni alexander ang lugar na ito
crete kabayong kasama ni alexander sa lahat ng laban
knossos katutubo na ginawang alipin ng mga taga sparta
granicus pamamahala ng tao
zeus Bulag na makatang greek na sumulat ng iliad at Odyssey
phidias pinakatanyag na historyador ng greece
bucephalus pinamunuan ang egypt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog