Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Vārdu pareizrakstība

IFS

Klasē mācās gan zēni, gan meitenes 1Saliktenim. salīdzinot ar vārdu savienojumu, ir raksturīgs nozīmes pārveidojums.
Klasē mācās meitenes 2Tādu salātu nav!
Klasē mācās zēni 3ir tās reģistrācijas ceremonija.
Laulība 4Leksikogrāfiskajos avotos nav konstatēts tāds lietojums.
Laulības  5Raksta atsevišķi, ja savienojuma nozīme ir vieta, kur veic darbu..
Olīva  6Saliktenim ir viena vārda funkcija teikumā. Salikteņa komponenti nav atdalāmi viens no otra ar kādu citu teikuma locekli un nevar ar to atsevišķi stāties sintaktiskajās attieksmēs.
E-pasts 7Elektroniskais pasts, saīsinātā forma.
e-pasts 8Tā ir jāraksta teikuma sākumā, elektroniskais pasts.
epasts  9Piemēram, sanāksmes darba kārtība.
Atvilktne 10Tiesas iestāžu personu kopums, augstākie valsts amati Senajā Romā.
Atvilkne 11skolnieces
Licence 12Nepareizs vārda karte atvasinājums.
Licenze 13Nepareizi darināta vārda forma.
Maģistrantūra 14Darbības vārda vienkāršākās nākotnes 3.personas forma.
Maģistratūra 15Salātu nosaukums latviešu valodā.
Aizkars 16IV deklinācijas lietvārds, galotne -a.
Aizskars 17Drošs kritērijs koprakstam ir salikteņa pirmā komponenta celma forma.
Kartiņa  18Ja ar to uzsvērta institūcija, kurā cilvēks strādā.
Kartīte  19Tāda vārda nav!
Rasols 205.deklinācijas lietvārda atvasinājums.
Rosols 21skolnieki
Darba vieta 22Var domāt, ka cēleis no vārda licencēts, bet nav pareizi!
Darbavieta 23Var lietot arī salikteni putekļsūcējs, abi varianti ir pareizi.
Putekļu sūcējs  24Darina no darbības vādru nenoteiksmes vai pagātnes celma.
Darba kārtība 25skolēni
Darbakārtība 26ir noteiktā kārtībā noslēgta vīrieša un sievietes savienība, kas veido ģimeni un rada viņiem attiecīgas tiesības un pienākumus.
Fonētiskā pazīme 27Auduma vai pinuma izstrādājums kaut kā aizsegšanai vai atdalīšanai no pārējās telpas.
Semantiskā pazīme 28Cēlies no latīņu licentia.
Morfoloģiskā pazīme 29Studiju posms, kas nepieciešams akadēmiskā grāda iegūšanai.
Sintaktiskā pazīme 30Salikteņiem raksturīga cieša akustiska vienība:viens galvenais uzsvars, parasti pirmajā zilbē, nav pauzes komponentu sadurā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog